بروشورها


سيفون ديواري815
يونيکا (حمام‌آرا)904
يونيکا (حمام‌آرا)908
فلاش تانک820
شير شناور (فلوتر)812

نشانی: تهران - خیابان دماوند - خیابان اتحاد - خیابان چهارم غربی - شماره 3
تلفن: 021-7733989
فکس: 021-77339891
ایمیل :info@hamtak.com